Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


start

Späť na Blazov.sk_|_Informácie_|_Foto Galéria


Lesné a pozemkové družstvo Blažov, Hviezdoslavova 4, 060 01 Kežmarok

Vážený (á) pán (i),

možno ste sa doteraz neoboznámili s činnosťou Lesného a pozemkového družstva Blažov, ktoré od r. 2011 spoločne hospodári na pozemkoch v k. ú. Blažov, teda na reštituovaných pozemkoch pôvodných vlastníkov. V zozname členov družstva k 31.12.2017 evidujeme 221 osôb, ktoré združili svoje pozemky do spoločného užívania a v súlade so zákonom o lesoch, družstvo tam vykonáva lesohospodársku činnosť. Zabezpečujeme výsadbu drevín, ochranu, ošetrovanie, čistenie lesa, ťažbu a predaj drevnej hmoty a mnoho ďalších činností v súlade so živnostenským oprávnením. Takúto činnosť nedokáže vykonávať sám vlastník na svojich neveľkých parcelách, lebo nie sú vytvorené podmienky pre splnenie litery zákona, predovšetkým: chýbajúca odborná spôsobilosť, prístupové cesty ku každej parcele, registrácia porastov a mnoho ďalších povinnosti. V neposlednom rade aj vysoké náklady na zameranie každej parcely sú dôvodom na spoločne hospodárenie. Zákony o lesoch a iných pozemkoch v užívaní sú záväznou normou a za prípadné ich porušenie sú nemilé následky. Predstavenstvo družstva Vás oslovuje a informuje o možnosti prihlásiť sa do spoločného hospodárenia. Váš majetok ostáva vo Vašom vlastníctve. Členovia predstavenstva sú tiež členmi družstva so svojimi pozemkami, ktorým záleží na obnovení povedomia občianstva pôvodných obyvateľov Čerteža, Blažovskej Doliny a Blažova. Každý rok sa schádzame na výročnej členskej schôdzi, kedy hodnotíme výsledky. Družstvo každý rok vyplatí nájomné za prenajímané pozemky. Predstavenstvo Vás privíta v družstve po vyplnení prihlášky za člena, v ktorej prihlási vstup s pozemkami podľa „Rozhodnutia“ z OPÚ /nahradzuje list vlastníctva/. Súbežne je potrebné predložiť právoplatné „Rozhodnutie“ majetkovej podstaty a zaplatiť členský vklad 30,00 € do základného imania a 3,00 € do nedeliteľného fondu družstva. Ostatné vzťahy členov k družstvu sú vymedzené v „Stanovách“a v prijatých uzneseniach z členských schôdzi. Najvyšším orgánom družstva je členská schôdza. Družstvo je zaregistrované v Obchodnom registri SR na Okresnom súde v Prešove v Oddiele: Dr, Vložka číslo: 10162/P. Je platcom dane z pridanej hodnoty. Akékoľvek otázky súvisiace s členstvom v LPD Blažov Vám radi zodpovedáme na kontaktných telefónnych číslach alebo osobne. Predstavenstvo aktívne pôsobí pri riešení vlastníckych a užívacích právach za svojich členov vo vzťahu k povinnej osobe VLM SR š. p. Pliešovce.

V Kežmarku, 31.12.2017. Ing. Ján Uhlár - predseda

O našom družstve:

Z Výpisu Obchodného registra, Okresného súdu Prešov, Oddiel Dr, Vložka číslo 10162/P zo dňa 14. 06. 2011 sú predmetom podnikania tieto činnosti:

1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

Orgány družstva:

a) Členská schôdza – najvyšší orgán družstva

b) Predstavenstvo

c) Kontrolná komisia

d) Dočasné a stále komisie

Predstavenstvo družstva:

  Ing. Ján Uhlár – predseda
  Ján Blaško – podpredseda
  Ing. Štefan Planý – člen
  Ján Bajus – člen
  Jozef Blaško – člen   

Kontrolná komisia:

  Štefan Uhlár – predseda
  Helena Varšová – členka
  Jozef Sekerák – člen   

Činnosť družstva sa riadi „Stanovami“ schválenými na Ustanovujúcej schôdzi 05. 05. 2011 za prítomnosti notára JUDr. Štefana Siskoviča. LPD Blažov je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva nehnuteľností, podnikania a zabezpečovania hospodárskych, poľovníckych a sociálnych a iných potrieb svojich členov, ktorí združujú svoje súkromné pozemky.

Kontaktné osoby LPD Blažov

  Ing. Ján Uhlár, tel.: 0907 959 750, e-mail: juingsk@gmail.com 
     Ján Blaško, tel.: 0905 861 200

Na stiahnutie

Prihláška: prihlaska-1.doc

Stanovy: stanovy-1.docx

start.txt · Posledná úprava: 2018/09/18 10:06 od uhlar

Nástoje stránky